wczytuję dane...
Regulamin promocji "2 zestaw 1 PLN"

Regulamin promocji "Kup zestaw meczowy, drugi otrzymasz za 1zł"

Regulamin, postanowienia szczegółowe:

 1. Promocja "Kup zestaw meczowy, drugi otrzymasz za 1zł" dotyczy wyłącznie zestawu meczowego oznaczającego dowolnie wybrane z oferty JAKO Polska: jedną parę getrów, jedne spodenki i jedną koszulkę.
 2. Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 11-tu sztuk zestawów meczowych, w cenie katalogowej z cennika JAKO Sp. z o.o. obowiązującego na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Przy zakupie pierwszego zestawu meczowego w cenie katalogowej, drugi taki sam, bądź inny o cenie katalogowej nie wyższej od uprzednio wybranego, otrzymasz w cenie 1 zł za zestaw.
 4. Zakupu można dokonać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem JAKO Polska Sp. z o.o. ( Centrala JAKO Polska: +48 74 85 85 888 lub biuro@jakosport.pl), który udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy i obsłuży proces sprzedaży.
 5. Promocja „Kup zestaw meczowy, drugi otrzymasz za 1zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
 6. Promocja „Kup zestaw meczowy, drugi otrzymasz za 1zł” obowiązuje od 01.09.2021 r. do 31.09.2021

Regulamin, postanowienia ogóle:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kup zestaw meczowy, drugi otrzymasz za 1zł" („Promocja”) jest JAKO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 24, kod 58-100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000390563, NIP: 8842738779, REGON: 021593038
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w JAKO Polska Sp. z o.o. w ramach jednej transakcji co najmniej 11 zestawów promocyjnych w cenie katalogowej, składający się z trzech dowolnych produktów: getrów, spodenek i koszulki i zaakceptują niniejszy regulamin.
 3. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup dowolnej liczby dodatkowych zestawów promocyjnych ponad określoną w Promocji minimalną ilość zakupu.
 4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych i partnerskich funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 6. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
 7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
 8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej (https://jakosport.pl/)
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r.

Świdnica, dnia 01.09.2021 r.