wczytuję dane...
Regulamin promocji "Black Team Weeks 2023"

Regulamin, postanowienia szczegółowe:

 1. Promocja " Black Team Days 2023" dotyczy 30% zniżki na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym JAKO Polska Sp. z o.o., pod adresem https://jakosport.pl/, zwanym dalej „Sklepem Internetowym”.
 2. Wyłączną metodą pozwalającą na skorzystanie z promocji, jest użycie kodu rabatowego „BLACK” podczas realizacji transakcji w Sklepie Internetowym.
 3. Promocja „Black Team Days 2023” dotyczy wyłącznie ceny katalogowej i nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 4. Promocja „Black Team Days 2023” obowiązuje od godziny 00:01 24 listopada 2023 do godziny 23:59 1 grudnia 2023

Regulamin, postanowienia ogóle:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Black Team Days 2023" („Promocja”) jest JAKO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 17, kod 58-100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000390563, NIP: 8842738779, REGON: 021593038
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
 3. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup dowolnej liczby dodatkowych zestawów promocyjnych.
 4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych i partnerskich funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie Internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 6. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. 
 7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2023 r.